Všeobecné obchodné podmienky

pre E-shop občianskeho združenia BelluGym,

Všeobecné obchodné podmienky pre E-shop www.bellugym.sk (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Predávajúci:

Občianske združenie BelluGym, sídlom: Zuzany Chalupovej 4004/14B, 851 07 Bratislava

IČO:54849578
DIČ: 2121812539

Zastúpené: Mgr. Luciou Beluškovou, riditeľkou združenia
zápis v registri: Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR, pod reg. č. VVS/1-900/90-64522.

2. Kupujúci

Fyzická osoba - objednávateľ a odoberateľ tovaru, ktorý má záujem o kúpu tovaru od  predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho: www.bellugym.sk.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ............ a sú zverejnené na webovej stránke www.bellugym.sk.

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ (ďalej aj predávajúci) internetového obchodu na internetovej stránke www.bellugym.sk je občianske združenie BelluGym, so sídlom: Zuzany Chalupovej 4004/14B, 851 07 Bratislava, IČO: 54849578, DIČ: 2121812539, zastúpené riaditeľkou združenia Mgr. Luciou Beluškovou.

Občianske združenie je zapísané v registri občianskych združení vedeným Ministerstvom vnútra SR,                                              pod reg. č. VVS/1-900/90-64522.  

Tel. kontakt: 0904832333
E‑mailová adresa: bellugym@gmail.com.

Bankové spojenie: ČSOB banka, a. s.
IBAN: SK91 7500 0000 0040 3103 4586

Zákazník ( ďalej aj kupujúci) je fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorý si od predávajúceho záväzne objednáva tovar prostredníctvom  e-shop predávajúceho www. bellugym.sk.,  a to na základe  riadne vyplneného objednávkového formulára a za podmienok uvedených v týchto VOP.  

Kúpna zmluva, resp. Zmluva uzavretá na diaľku, resp. Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ( ďalej len kúpna zmluva) je zmluva uzatvorená elektronickými prostriedkami medzi predávajúcim a kupujúcim, a to prostredníctvom           e-shopu predávajúceho, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu ním objednaný tovar ponúkaný na        e-shope predávajúceho a záväzok kupujúceho tovar prevziať a uhradiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu za objednaný tovar.

Tovar: predmetom kúpnej zmluvy je výlučne ručne vyrábaný tovar podľa aktuálnej ponuky predávajúceho ponúkaný prostredníctvom e-shopu predávajúceho, ktorý môže byť aj upravený na základe špecifických individuálnych požiadaviek kupujúceho uvedených v objednávke.  

Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sa upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu)  a kupujúceho  (zákazníka) v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom       e-shopu prevádzkovanom na www. bellugym.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP  meniť a dopĺňať. Zmeny týchto VOP budú zverejnené na internetovej stránke www.bellugym.sk. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou.  

Používaním webstránok e-shopu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.  

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Odbor ochrany spotrebiteľa  
tel. č.: 02/58272 159

 

Článok II.

Objednávka a jej náležitosti 

1.     Elektronická objednávka vyplnená kupujúcim má podobu viackrokového formulára, ktorý bude po jeho riadnom vyplnení odoslaný prostredníctvom e-shopu predávajúceho, pričom odoslanie tejto objednávky je záväzné a  považuje sa za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.   Pred odoslaním elektronickej objednávky vyzve systém kupujúceho na potvrdenie súhlasu s VOP predávajúceho. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje súhlas so znením obchodných podmienok, a to v znení platnom a účinnom           v momente odoslania objednávky.

3.   Kupujúci sa zaväzuje uviesť vo formulári pri realizácii objednávky aktuálne a pravdivé údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, miesto dodania tovaru.

4.   V prípade špecifických individuálnych požiadaviek kupujúceho k úprave tovaru (zmena farby, úprava tvaru, personifikácia tovaru....) je nutné tieto požiadavky uviesť už vo formulári objednávky, čo sa zohľadní aj v kúpnej cene za tovar.  

5.   Po odoslaní elektronickej objednávky, systém automaticky odošle sumarizáciu a potvrdenie prijatia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Ak takýto e-mail kupujúci nedostane do 24 hodín, je nutné kontaktovať predávajúceho. O priebehu vybavenia objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailových notifikácií. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany kupujúceho.

6.   Potvrdenie prijatia objednávky zo strany predávajúceho sa považuje za uzavretie kúpnej zmluvy.

7.   V prípade, ak po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu zásob predávajúceho a tovar nie je aktuálne k dispozícií                       v požadovanom množstve,  bude kupujúci kontaktovaný telefonicky/e-mailom zodpovedným pracovníkom predávajúceho            s návrhom riešenia objednávky. Prípadné zmeny objednávky je nutné zachytiť obojstranne aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

Článok III.

Kúpna cena a spôsob platby 

1.     Kúpna cena tovaru je cena za objednaný tovar uvedená v aktuálnej ponuke e-shopu predávajúceho, platná v čase odoslania objednávky kupujúcim.

2.   Kúpna cena sa uvádza v mene Euro a zahŕňa DPH ak to je tak uvedené. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet predávajúceho.

3.   Zľavnená cena za tovar, uvedená v e-shope v rámci realizácie rôznych akcií predávajúceho, platí do dátumu uvedeného           v detaile produktu alebo do vypredania zásob tovaru, pokiaľ nie je pri predmetnom tovare uvedené inak.

4.   Faktúra vystavená na základe objednávky je daňovým dokladom a súčasne záručným listom, ktorú predávajúci zasiela kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

5.   Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dodanie tovaru do miesta dodania, ktoré budú stanovené a pripočítané ku kúpnej cene tovaru v sume podľa toho, aký spôsob dodania tovaru si kupujúci vyberie. Náklady na dodanie tovaru sú uvedené pri objednávke (jednotlivo pri každom spôsobe dodania tovaru). Balné je zahrnuté v nákladoch na dodanie tovaru.

6.   Spôsoby dodania tovaru a spôsoby platby za tovar, ako aj presné ceny za tieto spôsoby dodania a platby sú uvedené na       e-shope predávajúceho a sú platné v okamihu odoslania objednávky.

7.   Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výber z troch spôsobov platby:

· platba platobnou kartou Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard,

· platba prevodom na základe pro-forma faktúry na účet v ČSOB banke:  SK91 7500 0000 0040 3103 4586, variabilným číslom je číslo objednávky.

· platba na dobierku pri prevzatí tovaru. 

8.   Pri voľbe platby platobnou kartou bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na zabezpečený platobný server poskytovateľa služby CardPay, ktorým je ČSOB banka, a.s., kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny odpočítaná z účtu kupujúceho. Celý proces platby platobnou kartou prebieha výhradne na zabezpečených stránkach ČSOB banky, a.s., teda mimo stránok predávajúceho, ktorý tak nemá prístup       k žiadnym údajom z platobnej karty kupujúceho. V prípade neúspešnej platby platobnou kartou navrhne predávajúci kupujúcemu alternatívny spôsob platby.  

 

Článok IV.

Doprava, doručenie tovaru a dodacie lehoty

1.     Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.

2.   Predávajúci odovzdá objednaný tovar dopravcovi na prepravu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

3.   Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Doprava tovaru v rámci Slovenskej republiky je pre všetky objednávky spoplatnená podľa podmienok uvádzaných pri tom-ktorom tovare.

4.   Ak tovar, alebo oznámenie o jeho uložení nebolo kupujúcemu doručené ani do 7 dní po doručení e‑mailu o jeho odoslaní, je potrebné o tom bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Doručený tovar je kupujúci v zmysle týchto VOP povinný prevziať.        V prípade neprevzatia tovaru je toto považované za porušenie VOP kupujúcim. Výnimkou je viditeľne poškodená zásielka.

5.   Dodanie objednaného tovaru je podľa skladovej dostupnosti a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom čase, obvykle do 4-6 týždňou od pripísania kúpnej ceny za objednaný tovar na účet predávajúceho. Pri objednávkach so špecifickými individuálnymi požiadavkami na úpravu tovaru môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude kupujúci vyrozumený priamo prostredníctvom web stránky predajcu alebo e-mailom.

6.   Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto uvedené v objednávke.

7.   Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené kupujúcemu oneskorením doručenia tovaru z dôvodov na strane dopravcu, ani za poškodenie zásielky zavinené dopravcom.

8.   Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke v čase od prevzatia tovaru na prepravu od predávajúceho, až do vydania tovaru kupujúcemu, ibaže škoda bola spôsobená predávajúcim ako odosielateľom alebo kupujúcim ako príjemcom, vadnosťou zásielky, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť.

9.   V prípade doručenia nekompletnej alebo mechanicky poškodenej zásielky (balíka) je potrebné túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od  doručenia tovaru. Nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie výrobku nahlásené po tomto termíne nemusí byť zo strany predávajúceho uznané.  

10. V prípade, že má predávajúci prechodný nedostatok objednaného tovaru, môže dodať objednaný tovar kupujúcemu                 v niekoľkých balíkoch. Náklady na dodanie (poštovné a balné) uhrádza kupujúci ako za jeden balík.

 

Článok V.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy:

A/  pred prevzatím Tovaru:

1.     Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, resp. na základe ktorej sa tovar ešte nezačal vyrábať podľa špecifických individuálnych požiadaviek kupujúceho.

2.   V takomto prípade je nutné, aby kupujúci urýchlene  kontaktoval predávajúceho e-mailom na: bellugym@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0904 832 333 v čase od 9:00 do 16:00 počas pracovných dní. Kupujúci uvedie číslo svojej objednávky.

3.   V prípade objednania tovaru podľa špecifických individuálnych požiadaviek kupujúceho oznámi predávajúci kupujúcemu,        v akom štádiu výroby sa objednaný tovar nachádza a či je možné v tejto fáze výroby ešte od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.   V prípade, ak ešte nebola objednávka vybavená alebo v prípade, ak sa ešte nezačal vyrábať tovar na základe špecifických individuálnych požiadaviek kupujúceho a kupujúci už uhradil kúpnu cenu za objednaný tovar, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu za tovar v celom rozsahu do 10 dní odo dňa nasledujúceho po oznámení kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy,   a to na bankový účet kupujúceho. V prípade platby cez CardPay sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na interné pravidlá jednotlivých prevádzkovateľov uvedených služieb.

5.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak nevie zabezpečiť dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho, resp. nie je schopný splniť špeciálne individuálne  požiadavky kupujúceho. Túto skutočnosť je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu oznámiť kupujúcemu zaslaním správy na e-mailovú adresu kupujúceho a do 5 dní od oznámenia vrátiť uhradenú kúpnu cenu  na účet kupujúceho. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vybavenia objednávky, vždy prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

B/ po prevzatí Tovaru:

1.     Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru od dopravcu.        V prípade, ak bol v rámci jednej objednávky tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2.   V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný:
a)      vyplniť „Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý tvorí prílohu VOP a uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy tovaru a číslo svojho účtu pre vrátenie kúpnej ceny tovaru), a preukázateľne doručiť formulár na odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho a
b)      zaslať tovar späť na adresu predávajúceho spolu s faktúrou.
c)      uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie,...).

3.   Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, nepoužitý, čistý, kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), a musí byť       k nemu priložená faktúra, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania     s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.   Tovar odporúčame zaslať ako balík s doporučenou zásielkou a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo                   k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý bol doručený spolu s tovarom.

5.   Po splnení podmienok podľa vyššie uvedených bodov a) až c)  a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar naspäť a po doručení tovaru vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za vrátený tovar a všetky platby ktoré od neho predávajúci prijal vrátane nákladov na dodanie tovaru, okrem nákladov na vrátenie tovaru.

6.   V prípade nesplnenia niektorej z podmienok vyššie uvedených bodov a) až c)  nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.   Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy aj len vo vzťahu k časti predmetu kúpnej zmluvy                      (ak predmetom kúpnej zmluvy, resp. záväznej objednávky bolo dodanie viacerých tovarov). Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy  a vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy spolu s riadne vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy a s tovarom odošle najneskôr v posledný deň 14- dňovej lehoty od prevzatia tovaru.

8.   Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na www.bellugym.sk.

9.   Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a nie je oprávnený tovar vrátiť v prípade, ak ide o tovar vyrobený podľa špecifických individuálnych požiadaviek kupujúceho. Odoslaním objednávky so špecifickými individuálnymi požiadavkami na úpravu tovaru kupujúci potvrdzuje, že si je tejto skutočnosti vedomý.

 

Článok VI.

Záruka a Záručná doba

1.     Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar má v čase prevzatia kupujúcim minimálne bežnú kvalitu a že ho možno použiť podľa jeho povahy a účelu určenia v zmysle kúpnej zmluvy. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, ako i za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po jeho prevzatí kupujúcim v záručnej dobe.

2.   Záručná doba na tovar ponúkaný v e-shope predávajúceho je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri pochybnostiach ohľadom určenia dňa prevzatia tovaru platí, že tovar bol prevzatý v deň uvedený na faktúre. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) postačuje doklad o zakúpení tovaru (priložená faktúra). Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, resp. nesprávnym používaním, ako ani na mechanické poškodenie/neodborný zásah do tovaru, nesprávne skladovanie alebo ošetrovanie tovaru.

3.   Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Článok VII.

Reklamácie a reklamačný poriadok

1.     Kupujúci v čo najkratšom čase po zistení chyby tovaru doručí predávajúcemu na vlastné náklady v balíku tovar určený na reklamáciu a písomnú reklamáciu ktorá musí obsahovať:
a)     meno a priezvisko kupujúceho,
b)     adresu kupujúceho,
c)     kontaktné údaje, tel. č., e-mailovú adresu,
d)     názov tovaru a sériové číslo, ak ho má,
e)     kópiu záručného listu, ak bol vydaný,
f)     kópiu nadobúdacieho dokladu - faktúry,
g)     stručný popis chyby,
h)     dátum a podpis kupujúceho.

2.   Reklamačný formulár nájdete na www.bellugym.sk.

3.   Po doručení tovaru na reklamáciu predávajúci posúdi chybu a v prípade potreby postúpi tovar na odborné posúdenie chyby výrobcovi/dodávateľovi.

4.   Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

· Poškodenie prirodzeným používaním

· Poškodenie vzniknuté nadmernou záťažou, mechanickým opotrebením

· Poškodenie pri používaní v nevhodných podmienkach

· Pri neodbornom zásahu

· Poškodenie pri manipulácii a používaní v rozpore s návodom na použitie

· Poškodenie pri ostatných nežiaducich a nevhodných vplyvoch – ostré predmety, vysoká teplota, pád ....

5.   Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie bude chyba na tovare opravená resp. odstránená a funkčný výrobok vrátený na náklady predávajúceho kupujúcemu. V prípade neodstrániteľnej chyby bude výrobok vymenený za rovnaký nový, alebo po dohode s kupujúcim za podobný nový, pričom je potrebné vyrovnanie cenového rozdielu z jednej alebo druhej strany.

6.   Ak sa reklamácia posúdi ako neopodstatnená, bude kupujúcemu tovar vrátený.

 

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

1.     V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v súlade so zákonom a bude robiť všetky potrebné kroky, aby tieto údaje ochránil.

2.   Predávajúci údaje kupujúceho získava len pre vlastné potreby a pre potreby dopravcu, za účelom riadnej a bezproblémovej obsluhy kupujúceho. Údaje nebudú poskytované ďalším osobám, organizáciám.

3.   Používaním webovej stránky predávajúceho vyjadruje kupujúci súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií                  o kupujúcom a jeho nákupoch. Na žiadosť kupujúceho jeho osobné údaje kedykoľvek bez nutnosti udania dôvodu predávajúci nevratne vymaže zo svojej databázy.

4.   Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom. Iba        v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá s manipuláciou s údajmi.

5.   Osobné údaje, ktoré kupujúci vyplní pri registrácii, spracúva predávajúci v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

6.   Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim nebudú poskytnuté bez súhlasu kupujúceho tretím osobám    a budú použité výhradne na účely, ktoré súvisia s prevádzkou e-shopu.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1.     Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy, uzatvorenej na základe objednávky vytvorenej prostredníctvom e-shopu predávajúceho, ako i týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

2.   Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne vykonávať zmeny VOP. Zmenené VOP sú účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.bellugym.sk. Pre účely kúpnej zmluvy sa použije znenie VOP, ktoré boli  účinné v čase odoslania objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

3.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie kúpnej zmluvy/VOP je alebo sa v budúcnosti stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy/VOP, pokiaľ to nevylučuje samotná povaha takého ustanovenia.

4.   Všetky spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe kúpnej zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich            s kúpnou zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik kúpnej zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

5.   Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne predávajúceho, mailom na adrese: bellugym@gmail.com. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad Orgán dozoru alebo iná oprávnená právnická osoba. Spotrebitelia sú oprávnení riešiť spory aj prostredníctvom online systému alternatívneho riešenia sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?

 

Tieto VOP sú platné a účinné od 6.11.2023.