Členský príspevok BelluGym

Členský príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.
Členovia združenia majú právo:
- podieľať sa na činnosti združenia,
- voliť a byť volení do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. Členovia združenia majú povinnosti
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
- platiť členské príspevky,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Zánik členstva - vystúpením
– členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
- zánikom združenia,
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
- vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.


Žiadosť uchádzača o členstvo musí obsahovať
 1. Meno a priezvisko dieťaťa
 2. Trieda
 3. Názov školy / LEON CENTRUM SLNEČNICE
 4. Interval krúžku: 1-2 krát/týž.
 5. Deň krúžku
 6. Adresa trvalého pobytu
 7. Dátum narodenia
 8. Rodné číslo
 9. Meno rodiča/ov
 10. Kontakt na rodiča/ ov
 11. Mail na rodiča/ ov
 12. Zdravotný stav dieťaťa           ( lieky, alergie a pod.)
 13. Súhlas s GDPR a Všeobecnými podmienkami

Žiadosť o členstvo v BELLUGYM