GDPR

Súhlasím s podmienkami a „Pokynmi pre rodičov a deti“ BELLUGYM. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) a § 157 ods. 9 zákona č. 18/2018 č. Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov : Dotknutá osoba resp. jej zákonný zástupca svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov občianskemu združeniu BELLUGYM so sídlom Zuzany Chalupovej 4004/14B, 851 07 Bratislava, ktoré na základe tohto súhlasu môže spracúvať a zverejniť osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, videozáznam) s cieľom externej komunikácie, verejnej prezentácie občianskeho združenia a jeho činností, informovať verejnosť o činnosti občianskeho združenia, fotografickej a video dokumentácie z činnosti a aktivít občianskeho združenia) v tlačenej aj elektronickej podobe. Osobné údaje bude BELLUGYM, spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia súhlasu až do doby 5 rokov po zrušení registrácie/členstva občianskeho združenia. Po uplynutí tejto doby, budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú alebo poštovú adresu. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. Vyhlasujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé a môže vykonávať športovú činnosť a beriem na vedomie možné riziká ako napr: možné odreniny, pády, vykĺbenia, zlomeniny, pošmyknutia, pády pri hre a podobne, spôsobené aj napriek upozorneniam a dozoru trénerov, ktoré sa môžu dieťaťu stať pri účasti v tréningovom a inom procese súvisiacom s organizáciou činnosti občianskeho združenia počas sezóny 2023/2024*