VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE DENNÝ LETNÝ TÁBOR S BELLUGYM


VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE DENNÝ LETNÝ TÁBOR S BELLUGYM

Záväzný zmluvný vzťah vzniká medzi: BelluGym o.z. a rodičom /zákonným zástupcom dieťaťa a to nasledovne

1. Vyplnením prihlasovacieho formulára tu:
2. Spätným potvrdením prihlasovacieho formulára, ktoré Vám zašleme na mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári (ak neobdržíte potvrdzovací e-mail, neodkladne nás kontaktujte).
3. Zaplatením zálohy členského príspevku za denný letný tábor BelluGym vo výške 149eur


PRÍSPEVOK ZA ORGANIZÁCIU LETNEHO DENNÉHO TÁBORA S BELLUGYM

Členský príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou letného denného tábora je stanovený nasledovne:

Vo výške 249 eur za 5 dní *

* zvýhodnená cena pre členov BelluGym 249 eur za 5 dní pri zaplatení zálohy do 30.05.2023 inak plná cena 269eur.

Záujemca je povinný uhradiť v lehote do 30.5.2023 zálohu členského príspevku vo výške 149 eur. Celý príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou letného denného tábora je povinný doplatiť v hotovosti najneskôr týždeň vopred pred termínom tábora

GARANCIA MIESTA V DENNOM TÁBORE

V prípade, že v lehote do 30.5.2023 neuhradíte zálohu vo výške 149 eur rezervácia automaticky zaniká.

Neuhradením zvyšnej sumy ceny tábora (celej sumy) týždeň vopred pred nástupom do tábora zaniká rezervácia miesta v dennom kempe, pričom vrátenie zálohy sa riadi STORNO podmienkami.

V prípade, že sa na daný turnus neprihlási minimálny počet detí – 20, BelluGym o.z. si vyhradzuje právo tábor neotvoriť. O tejto skutočnosti informuje najneskôr 15 dní pred plánovaným termínom nástupu a vráti prihláseným zaplatenú zálohu v plnej výške.

STRAVA A PITNÝ REŽIM

Deťom zabezpečujeme plné obedové menu (polievka + hlavné jedlo). Obedy sú v cene príspevku na tábor a to aj so zohľadnením prípadných obmedzení (bezlepkové jedlo, jedlo rešpektujúce laktózovú intoleranciu). Menu si budete môcť vybrať týždeň vopred, ktoré Vám zašleme do mailu na základe ktorého nám treba obratom zaslať späť so záväzným objednaním. Deťom zabezpečujeme aj desiatu a olovrant (veľa ovocia, toasty, wrapy, domáce koláčiky). V prípade, ak má dieťa špecifické stravovacie návyky a je vyberavé, môže si desiatu a olovrant doniesť.

Pre každého účastníka je zabezpečený pitný režim pozostávajúci z čistej vody a domácich limonád, vody s citrónom.

V prípade, že dieťa vyžaduje špeciálny pitný režim, je na rodičovi/ zákonnom zástupcovi dieťaťa, aby ho pre dieťa zabezpečil v dostatočnom množstve na leto min 2l na deň.

CHOROBY

V prípade chorôb alebo nariadenej karantény (je potrebné sa preukázať príslušným potvrdením),následné vrátenie poplatku za denný tábor sa bude riadiť storno podmienkami. V prípade, že dieťa ochorie počas trvania denného tábora (potrebné preukázať potvrdením od lekára/detský pediater, najneskôr do 3 dní, v opačnom prípade nie je nárok na vrátenie pomernej časti ceny tábora), bude vrátená pomerná časť z ceny denného tábora, ktorú dieťa nevyčerpalo (do posúdenia počtu čerpaných dní sa započítava každý začatý deň, ktorý dieťa trávi v tábore).

Rodič/zákonný zástupca je povinný v prihlasovacom formulári uviesť všetky jemu známe zdravotné obmedzenia, alergie a pod.

Tréner/animátor/zodpovedná osoba poverená prevádzkovateľom denného tábora je oprávnená odoprieť nastúpenie dieťaťa do denného kempu v prípade, že dieťa preukazuje známky respiračných alebo iných zdravotných problémov, ktoré nemajú spojitosť s alergiami uvedenými v prihlasovacom formulári a mohli by mať nepriaznivý vplyv na zdravie ostatných účastníkov denného letného tábora.

Pri nástupe dieťaťa v prvý deň do tábora je zákonný zástupca dieťaťa povinný podpísať prehlásenie o zdravotnom stave, ktoré je súčasťou prihlasovacieho formulára.

ODHLÁSENIE A STORNO POPLATKY

Odhlásenie dieťaťa z denného tábora je platné dňom doručenia písomnej odhlášky vo forme mailu bellugym@gmail.com.

V prípade odhlásenia dieťaťa viac ako 30 dní pred dňom nástupu do tábora je vrátená záloha/zaplatená cena v plnej výške.

V prípade odhlásenia dieťaťa menej ako 30 dní pred nástupom dieťaťa do tábora sa záloha vo výške 120 eur nevracia.

VYZDVIHNUTIE DIEŤAŤA Z DENNÉHO TÁBORA

Na konci dňa je oprávnený vyzdvihnúť dieťa z denného tábora výhradne rodič/zákonný zástupca dieťaťa. V prípade, že má dieťa z tábora vyzdvihnúť iná osoba (starí rodičia, sused, iná osoba) je potrebné osobu zákonným zástupcom splnomocniť, a to prostredníctvom formulára, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme emailom.