Všeobecné obchodné podmienky BelluGym


VŠEOBECNÉ PODMIENKY BELLUGYM

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Všetci členovia BelluGym sú povinní byť prihlásení na daný krúžok cez elektronický registračný systém, kde sú uvedené všetky podmienky prihlásenia. O prípadnom zrušení tréningu zo strany BelluGym, budú rodičia vopred informovaní prostredníctvom email. správy. Štátne sviatky a školské prázdniny sa do celkového počtu tréningov nezapočítavajú. Žiadame rodičov, aby sa z dôvodu zabezpečenia bezproblémového tréningového procesu nezdržiavali v priestoroch miest, kde prebiehajú tréningy. Ak nebude dieťa vhodne oblečené na daný krúžok (športové oblečenie + obuv do telocvične), nemôže sa aktívne zúčastniť tréningu. Členský príspevok na činnosť OZ BelluGym súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE:
Registrácia, ako aj samotné prihlásenie dieťaťa na krúžok v BelluGym sa realizuje elektronickou formou. Po zaregistrovaní a prihlásení dieťaťa na daný kurz Vám bude na emailovú adresu zaslané potvrdenie o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na krúžok v danom termíne.

ÚHRADA KRÚŽKU:
Po obdržaní potvrdenia o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na daný kurz je potrebné uhradiť členský príspevok prevodom podľa inštrukcií v potvrdzovacom maily.

ZDRAVOTNÝ STAV:
Prihlásením dieťaťa ako aj akceptovaním podmienok pre zápis do BelluGym krúžku rodič prehlasuje, že nepozná žiadne dôvody (predovšetkým zdravotného charakteru), pre ktoré by sa jeho dieťa nemohlo zúčastniť krúžku. Rodič sa zaväzuje, že dohliadne na to, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé. V prípade, že tréner pred a počas tréningu zistí, že dieťa prejavuje znaky ochorenia (najmä kašeľ, nádcha a neprimeraná únava), bude rodič okamžite kontaktovaný a je potrebné okamžité vyzdvihnutie dieťaťa z tréningu.

OSPRAVEDLNENIE A NÁHRADA :
V prípade chorôb alebo nariadenej karantény členské nevraciame. V prípade vopred nahlásenej neúčasti je možnosť nahradiť si dva tréning počas polročného členského obdobia – ak sa jedná o krúžky s frekvenciou 1x týždenne. V prípade krúžkov s frekvenciou tréningov 2x týždenne je možnosť nahradiť si 2riadne ospravedlnené tréningy počas polročného členského obdobia. Náhradná hodina je možná iba v prípade, že hodina je riadne ospravedlnená písomne emailom alebo správou minimálne  1deň vopred kurzu do 12:00. Náhrada prebieha v inej skupine toho istého krúžku, prípadne na hodine iného krúžku podľa vlastného výberu. Náhradný termín je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom emailu na: bellugym@gmail.comV prípade, že neprítomnosť dieťaťa na hodine nebude včas nahlásená, možný náhradný termín prepadá. Za neúčasť na tréningu z akéhokoľvek dôvodu (s výnimkou dlhodobého úrazu/choroby) nevzniká nárok na finančnú náhradu, príspevok ani jeho časť sa nevracajú. V prípade dlhodobej choroby alebo úrazu, kedy dieťa vynechá 4 po sebe nasledujúce tréningy, členské nevraciame, ale prevádzame jeho alikvótnu čiastku do ďalšieho platobného obdobia alebo na iný krúžok na základe žiadosti formou emailu na: bellugym@gmail.com. Tento dlhodobý výpadok je potrebné tiež nahlásiť emailom.

ODHLÁSENIE :
Odhlásenie dieťaťa z krúžku je platné dňom doručenia písomného odhlásenia formou aplikacie paysy iba v nefunkčnom pripade emailu na bellugym@gmail.com. Členský poplatok je nevratný, iba v prípade vážnych zdravotnych problémoch , ktoré neumožnujú krúžok navštebovať je to na individuálnom posúdení však. Suma bude poníženú o administratívny poplatok 50,-€.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Zdravotné problémy, ktoré by sa mohli prejaviť počas športového tréningu, doporučujeme konzultovať s lekárom. Rodič súhlasí, s prípadným použitím fotografií a videí s vyobrazením dieťaťa bez nároku na honorár a to za účelom marketingu BelluGym. V zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. rodič súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených za účelom registrácie a prihlásenia dieťaťa na krúžok. V prípade, že má rodič pripomienky k samotnej práci trénera, môže nás kontaktovať na bellugym@gmail.com.Členské pokrýva mzdy trénerov, nájomné v športovej hale a v ostatných tréningových miestnostiach, pomôcky, metodiky, školenia trénerov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizáciu všetkých skupín, spravovanie webovej stránky a sociálnych sietí. Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu. Aby sme členský príspevok mohli pre Vás udržať v priaznivej výške, chod organizácie musíme pokrývať finančnými prostriedkami z nadačných fondov a príspevkov z 2% za daní.