Všeobecné podmienky BelluGym a Všeobecné podmienky pre denný letný tabor s BelluGym


VŠEOBECNÉ PODMIENKY BELLUGYM

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Všetci členovia BelluGym sú povinní byť prihlásení na daný krúžok cez elektronický registračný systém, kde sú uvedené všetky podmienky prihlásenia. O prípadnom zrušení tréningu zo strany BelluGym, budú rodičia vopred informovaní prostredníctvom email. správy. Štátne sviatky a školské prázdniny sa do celkového počtu tréningov nezapočítavajú. Žiadame rodičov, aby sa z dôvodu zabezpečenia bezproblémového tréningového procesu nezdržiavali v priestoroch miest, kde prebiehajú tréningy. Ak nebude dieťa vhodne oblečené na daný krúžok (športové oblečenie + obuv do telocvične), nemôže sa aktívne zúčastniť tréningu. Členský príspevok na činnosť OZ BelluGym súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých krúžkov je nevratným príspevkom.

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE:
Registrácia, ako aj samotné prihlásenie dieťaťa na krúžok v BelluGym sa realizuje elektronickou formou. Po zaregistrovaní a prihlásení dieťaťa na daný kurz Vám bude na emailovú adresu zaslané potvrdenie o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na krúžok v danom termíne.

ÚHRADA KRÚŽKU:
Po obdržaní potvrdenia o úspešnom prihlásení Vášho dieťaťa na daný kurz je potrebné uhradiť členský príspevok prevodom podľa inštrukcií v potvrdzovacom maily.

ZDRAVOTNÝ STAV:
Prihlásením dieťaťa ako aj akceptovaním podmienok pre zápis do BelluGym krúžku rodič prehlasuje, že nepozná žiadne dôvody (predovšetkým zdravotného charakteru), pre ktoré by sa jeho dieťa nemohlo zúčastniť krúžku. Rodič sa zaväzuje, že dohliadne na to, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé. V prípade, že tréner pred a počas tréningu zistí, že dieťa prejavuje znaky ochorenia (najmä kašeľ, nádcha a neprimeraná únava), bude rodič okamžite kontaktovaný a je potrebné okamžité vyzdvihnutie dieťaťa z tréningu.

OSPRAVEDLNENIE A NÁHRADA :
V prípade chorôb alebo nariadenej karantény členské nevraciame. V prípade vopred nahlásenej neúčasti je možnosť nahradiť si dva tréning počas polročného členského obdobia – ak sa jedná o krúžky s frekvenciou 1x týždenne. V prípade krúžkov s frekvenciou tréningov 2x týždenne je možnosť nahradiť si 3 riadne ospravedlnené tréningy počas polročného členského obdobia. Náhradná hodina je možná iba v prípade, že hodina je riadne ospravedlnená písomne emailom alebo správou minimálne  1deň vopred kurzu do 12:00. Náhrada prebieha v inej skupine toho istého krúžku, prípadne na hodine iného krúžku podľa vlastného výberu. Náhradný termín je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom emailu na: bellugym@gmail.comV prípade, že neprítomnosť dieťaťa na hodine nebude včas nahlásená, možný náhradný termín prepadá. Za neúčasť na tréningu z akéhokoľvek dôvodu (s výnimkou dlhodobého úrazu/choroby) nevzniká nárok na finančnú náhradu, príspevok ani jeho časť sa nevracajú. V prípade dlhodobej choroby alebo úrazu, kedy dieťa vynechá 4 po sebe nasledujúce tréningy, členské nevraciame, ale prevádzame jeho alikvótnu čiastku do ďalšieho platobného obdobia alebo na iný krúžok na základe žiadosti formou emailu na: bellugym@gmail.com. Tento dlhodobý výpadok je potrebné tiež nahlásiť emailom.

ODHLÁSENIE :
Odhlásenie dieťaťa z krúžku je platné dňom doručenia písomného odhlásenia formou emailu na bellugym@gmail.com. Rodič má nárok na vrátenie alikvótnej čiastky členského poníženú o administratívny poplatok 30,-€.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Zdravotné problémy, ktoré by sa mohli prejaviť počas športového tréningu, doporučujeme konzultovať s lekárom. Rodič súhlasí, s prípadným použitím fotografií a videí s vyobrazením dieťaťa bez nároku na honorár a to za účelom marketingu BelluGym. V zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. rodič súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených za účelom registrácie a prihlásenia dieťaťa na krúžok. V prípade, že má rodič pripomienky k samotnej práci trénera, môže nás kontaktovať na bellugym@gmail.com.Členské pokrýva mzdy trénerov, nájomné v športovej hale a v ostatných tréningových miestnostiach, pomôcky, metodiky, školenia trénerov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizáciu všetkých skupín, spravovanie webovej stránky a sociálnych sietí. Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu. Aby sme členský príspevok mohli pre Vás udržať v priaznivej výške, chod organizácie musíme pokrývať finančnými prostriedkami z nadačných fondov a príspevkov z 2% za daní.


VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE DENNÝ LETNÝ TÁBOR S BELLUGYM

Záväzný zmluvný vzťah vzniká medzi: BelluGym o.z. a rodičom /zákonným zástupcom dieťaťa a to nasledovne

1. Vyplnením prihlasovacieho formulára na https://bellugym.sk/denn%C3%BD-letn%C3%BD-t%C3%A1bor-2023
2. Spätným potvrdením prihlasovacieho formulára, ktoré Vám zašleme na mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári (ak neobdržíte potvrdzovací e-mail, neodkladne nás kontaktujte).
3. Zaplatením zálohy členského príspevku za denný letný tábor BelluGym vo výške 100 eur


PRÍSPEVOK ZA ORGANIZÁCIU LETNEHO DENNÉHO TÁBORA S BELLUGYM

Členský príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou letného denného tábora je stanovený nasledovne:

Vo výške 219 eur za 5 dní *

* zvýhodnená cena pre členov BelluGym 209 eur za 5 dní pri zaplatení zálohy do 30.05.2023 inak plná cena

Záujemca je povinný uhradiť v lehote do 30.5.2023 zálohu členského príspevku vo výške 100 eur. Celý príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou letného denného tábora je povinný doplatiť v hotovosti najneskôr týždeň vopred pred termínom tábora

GARANCIA MIESTA V DENNOM TÁBORE

V prípade, že v lehote do 30.5.2023 neuhradíte zálohu vo výške 100 eur rezervácia automaticky zaniká.

Neuhradením zvyšnej sumy ceny tábora (celej sumy) týždeň vopred pred nástupom do tábora zaniká rezervácia miesta v dennom kempe, pričom vrátenie zálohy sa riadi STORNO podmienkami.

V prípade, že sa na daný turnus neprihlási minimálny počet detí – 20, BelluGym o.z. si vyhradzuje právo tábor neotvoriť. O tejto skutočnosti informuje najneskôr 15 dní pred plánovaným termínom nástupu a vráti prihláseným zaplatenú zálohu v plnej výške.

STRAVA A PITNÝ REŽIM

Deťom zabezpečujeme plné obedové menu (polievka + hlavné jedlo). Obedy sú v cene príspevku na tábor a to aj so zohľadnením prípadných obmedzení (bezlepkové jedlo, jedlo rešpektujúce laktózovú intoleranciu). Menu si budete môcť vybrať týždeň vopred, ktoré Vám zašleme do mailu na základe ktorého nám treba obratom zaslať späť so záväzným objednaním. Deťom zabezpečujeme aj desiatu a olovrant (veľa ovocia, toasty, wrapy, domáce koláčiky). V prípade, ak má dieťa špecifické stravovacie návyky a je vyberavé, môže si desiatu a olovrant doniesť.

Pre každého účastníka je zabezpečený pitný režim pozostávajúci z čistej vody a domácich limonád, vody s citrónom.

V prípade, že dieťa vyžaduje špeciálny pitný režim, je na rodičovi/ zákonnom zástupcovi dieťaťa, aby ho pre dieťa zabezpečil v dostatočnom množstve na leto min 2l na deň.

CHOROBY

V prípade chorôb alebo nariadenej karantény (je potrebné sa preukázať príslušným potvrdením),následné vrátenie poplatku za denný tábor sa bude riadiť storno podmienkami. V prípade, že dieťa ochorie počas trvania denného tábora (potrebné preukázať potvrdením od lekára/detský pediater, najneskôr do 3 dní, v opačnom prípade nie je nárok na vrátenie pomernej časti ceny tábora), bude vrátená pomerná časť z ceny denného tábora, ktorú dieťa nevyčerpalo (do posúdenia počtu čerpaných dní sa započítava každý začatý deň, ktorý dieťa trávi v tábore).

Rodič/zákonný zástupca je povinný v prihlasovacom formulári uviesť všetky jemu známe zdravotné obmedzenia, alergie a pod.

Tréner/animátor/zodpovedná osoba poverená prevádzkovateľom denného tábora je oprávnená odoprieť nastúpenie dieťaťa do denného kempu v prípade, že dieťa preukazuje známky respiračných alebo iných zdravotných problémov, ktoré nemajú spojitosť s alergiami uvedenými v prihlasovacom formulári a mohli by mať nepriaznivý vplyv na zdravie ostatných účastníkov denného letného tábora.

Pri nástupe dieťaťa v prvý deň do tábora je zákonný zástupca dieťaťa povinný podpísať prehlásenie o zdravotnom stave, ktoré je súčasťou prihlasovacieho formulára.

ODHLÁSENIE A STORNO POPLATKY

Odhlásenie dieťaťa z denného tábora je platné dňom doručenia písomnej odhlášky vo forme mailu bellugym@gmail.com.

V prípade odhlásenia dieťaťa viac ako 30 dní pred dňom nástupu do tábora je vrátená záloha/zaplatená cena v plnej výške.

V prípade odhlásenia dieťaťa menej ako 30 dní pred nástupom dieťaťa do tábora sa záloha vo výške 100 eur nevracia.

VYZDVIHNUTIE DIEŤAŤA Z DENNÉHO TÁBORA

Na konci dňa je oprávnený vyzdvihnúť dieťa z denného tábora výhradne rodič/zákonný zástupca dieťaťa. V prípade, že má dieťa z tábora vyzdvihnúť iná osoba (starí rodičia, sused, iná osoba) je potrebné osobu zákonným zástupcom splnomocniť, a to prostredníctvom formulára, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme emailom